Tillsyn

Reglerna ditt företag måste följa för tillsyn vid svetsning

Du som tillverkare har kravet att lösa tillsynen vid svetsning – oavsett om du har yttre krav och/eller tillämpar standard.

Så säger reglerna:

ISO 3834-2 och -3 anger att tillverkaren ska förfoga över lämplig personal för tillsyn vid svetsning.                                                              Personer ansvariga för kvalitetsfrämjande åtgärder ska ha tillräckliga befogenheter för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

ISO 14731 Tillsyn vid svetsning reglerar tillsyn, uppgifter och ansvar.
Svetsansvarig är den person som är ansvarig och kompetent att utföra tillsyn vid svetsning.                                                                                ANM: Det kan finnas behov att utse olika svetsansvariga för olika uppgifter.
Kontroll vid svetsning är en del av tillsyn vid svetsning.             Kontroll, utvärdering av överensstämmelse av svetsanknutna företeelser genom övervakning och bedömning, åtföljd av mätning eller provning, där så är lämpligt.

Uppgifter och ansvar i ISO 14731

För varje moment (i princip aktiviteterna i ISO 3834)

Tillsyn vid svetsning är tillverkarens ansvar.                                                   Då tillsyn vid svetsning utförs av flera personer, ska uppgifter och ansvar klart fördelas så att ansvaret är klart definierat och personerna är kvalificerade för varje enskild uppgift.
Tillverkaren ska utse åtminstone en huvudansvarig.
Underleverantör kan anlitas för tillsyn vid svetsning.                  Uppfyllande av ISO 14731 förblir under tillverkarens ansvar.

En befattningsbeskrivning krävs för tillsynspersonalen. Befattningsbeskrivningen ska innefatta uppgifter och ansvar:
ställning och ansvar inom den tillverkande organisationen
omfattning av de befogenheter som tilldelats dem att, genom underskrift, för tillverkarens räkning godkänna t ex svetsdatablad och tillsynsrapporter
omfattningen av de befogenheter som tilldelats dem att utföra tilldelade uppgifter

Så säger ISO 14731 om teknisk kunskap

Personal för tillsyn vid svetsning ska kunna visa tillräcklig teknisk kunskap för att alla tilldelade uppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt, beroende på produktionens natur och/eller komplexitet.
Tre nivåer anger den kompetens som krävs:
personal med omfattande teknisk kunskap
personal med normal teknisk kunskap
personal med grundläggande teknisk kunskap

De riktlinjer International Institute of Welding, IIW, utarbetat visar minimikraven på utbildning, examinering och kvalificering av personal för tillsyn av svetsning.
I nedanstående dokument finner du de regler IIW satt upp:
International Welding Engineer (IWE), doc IAB-002-2000/EWF-409;
International Welding Technologist (IWT), doc IAB-003-2000/EWF-410;
International Welding Specialist (IWS), doc IAB-004-2000/EWF-411

ISO 14731 anger att personal för tillsyn vid svetsning som uppfyller kraven i dessa dokument eller som har acceptabel nationella kvalifikationer kan anses uppfylla de krav man ställer.
Svetskommissionen insynar utbildare, examinering och utfärdar diplom enligt ovan nämnda riktlinjer i Sverige.